മഴ

ഒരു മഴയുടെ ആയുസേ മേഘങ്ങൾക്ക് ഉള്ളു എന്നിട്ടും സ്വപ്‌നങ്ങൾ കൊണ്ട് മേഘങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നല്കി… അന്ന് ഒരു പകല് അസ്തമിക്കും മുൻപ് ഇടിച്ചുകുത്തി ഒരു മഴ പെയ്തു. മണ്ണിൽ നനവില്ലാത്ത കാലത്തെ ശില്പി മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ശില്പങ്ങൾക്ക് ഒരു മഴയുടെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കോരിയെറിഞ്ഞ നിറങ്ങളോ നെയ്തെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ അങ്കിയോ അതിന് പാകമായില്ല. ശൂന്യാകാശത്തേയ്ക്ക് ചിന്തകളെ മേയാൻവിട ആകാശം നോക്കി കിടന്ന പകലുകളിൽ ആയിരുന്നു അവൾ മേഘങ്ങളേ കൈകുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്തത്. ആയുസില്ലാത്ത ബിംബങ്ങൾ തീർത്തത്… നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത് പേയ്‌ത മഴ… ഒരു  കുടപോലുമില്ലാതെ മഴ നനയുമ്പോഴായിരുന്നു ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത മഴവില് തീർത്തത.  പക്ഷേ പിന്നെ എപ്പോഴോ അവൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം മാഴകാഴ്ചകളേ ആയിരുന്നു എന്ന്….

(♥Alchemist♥)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s